Курсовая по Математика: нестандартні уроки з геометрії Рефераты контрольные курсовые работы дипломные готовые и на заказ.
ГлавнаяКарта сайтаКонтакты
О КОМПАНИИ    УСЛУГИ    ГОТОВЫЕ РАБОТЫ    ЗАКАЗАТЬ    КОНТАКТЫ

WWW.DIPSHOP.RU Центр образовательных услуг:
контрольные, курсовые, дипломные работы, рефераты готовые и на заказ!


СКАЧАТЬ ЭТУ РАБОТУ

Курсовая №4440
по Математика
на тему: нестандартні уроки з геометріїКол-во страниц: 39
Кол-во чертежей * формат: * НЕТ

СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ:


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:нестандартні уроки


СОДЕРЖАНИЕ:
Зміст
Вступ…………………………………………………………...……………………3
Розділ 1. Нестандартні форми навчання - як один з видів навчання учнів… …6
1.1. Урок як основна форма організації навчання…………………….…………6
1.2 Види нестандартних уроків з геометрії, в основній школі та методичні особливості їх організації ….….……………………………………..…..………11
Розділ 2. Розробка методики нестандартних форм навчання учнів
основної школи на уроках геометрії…………………………………..…………15
2.1. Методичні особливості уроку гри , уроку казки, уроку лабораторно - практичних робіт…………………………………………………......…………..15
2.2. Нестандартний урок з геометрії в 7 класі………………………….………20
2.3. Нестандартний урок з геометрії в 8 класі………………………..……… 29
2.4. Нестандартний урок з геометрії в 9 класі . ………………………..… …32
Висновок……………………………………………………………….…………37
Список використаних джерел………………………………………...…………39
Додатки……………………………………………………………………………40

ВВЕДЕНИЕ:
Вступ
Актуальність теми. Сучасна освіта - це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв\'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя.
Роль учителя є вирішальною у процесах формування мислення, гар тування характеру й виховання моральних якостей учня. Він генератор і джерело ідей, якими керується другий суб\'єкт педагогічного процесу - учень. Від педагогічної майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів - у них одна мета. Природно, що прагнення обох до єдиної мети прискорює її досягнення. Щоб керувати процесом формування і розвитку здібностей учнів, треба знати актуальні і потенціальні їх рівні. Водночас виникає проблема: якими повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили й перетворити їх у творчі досягнення.
Проходячи практику в школі та спостерігаючи за школярами, ми дійшли висновку, що для багатьох учнів визначальним чинником вивчення геометрії є її загальновизнана роль у житті та інших науках. Але є учні, які на уроці перестають слухати або, навпаки, тільки роблять вигляд, що слухають, але не чують, якщо новий матеріал їх не зацікавив з самого початку. Запобігаючи байдужості на уроці, появу нового матеріалу потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра: новий факт не виникає з «нічого»; разом з дітьми з\'ясувати можливості його застосування, а форму організації навчання обирати оптимальною. Отже, завдання, яке постало перед учителем, - збудити здібності своїх учнів, виховати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони розв\'яжуть кожну задачу, в тому числі й творчого характеру, - без особистого захоплення справою, без наявності педагогічного такту і таланту, без умілого вибору форм навчання, методів, прийомів та засобів втілити в життя неможливо.
Особистісно - зорієнтоване навчання передбачає навчальний процес, за якого як учні, так і вчителі почувають себе комфортно. Однією з причин, що допомагають отримати найкращі результати, є вибір оптимальної форми навчання. Традиційні форми навчання геометрії іноді заважають здібному учню повністю проявити себе, один зі шляхів подолання цього я полягає у використанні нестандартних форм організації навчання.
Об’єкт дослідження: процес викладання геометрії в основній школі.
Предмет дослідження: методика організації нестандартних уроків з геометрії.
Теоретична й практична значимість дослідження визначається можливістю використання отриманих результатів у подальших дослідженнях, присвячених аналізу особливостей методики підготовки й проведення нетрадиційних форм навчання.
Гіпотеза дослідження полягає в наступному: якщо застосовувати на уроках геометрії нестандартні форми навчання, то це буде сприяти:
- формуванню в дітей таких якостей особистості, як самостійність, колективізм, уміння планувати свою роботу, передбачати результати праці, відповідальності за наслідки своєї діяльності, організаторських і комунікативних здібностей.
- підвищення інтересу школярів до навчання;
Мета роботи: проаналізувати методику проведення нестандартних уроків з геометрії основної школи.
Завдання роботи:
- Огляд методичної та психолого - педагогічної літератури;
- Вивчення стану проблеми в практиці викладання математики;
- Виділення видів нестандартних уроків з геометрії;
- Розробка методики проведення нестандартних форм навчання учнів, основної школи на уроках геометрії .
Методи дослідження проблеми:
-теоретичні (систематизація, узагальнення педагогічної, психологічної, методичної літератури та аналіз);
-бесіди з вчителями по даній темі.
-Область практичного застосування: на уроках геометрії .
Структура дослідження. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.ВЫРЕЗКА ИЗ РАБОТЫ:
Розділ 1. Нестандартні форми навчання - як один з видів навчання учнів.
1.1. Урок як основна форма організації навчання.
Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок. Урок - форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу.
Урок має такі особливості:
- є завершеною та обмеженою в часі частиною навчального процесу, під час якого розв\'язуються певні навчально-виховні завдання;
- кожен урок включається в розклад і регламентується в часі та за обсягом навчального матеріалу;
- на відміну від інших форм організації навчання є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєння учнями знань, умінь і навичок;
- відвідування уроків обов\'язкове для всіх учнів, тому вони вивчають систему знань, поділених поурочно, в певній логіці;
- є гнучкою формою організації навчання, яка дає змогу використовувати різні методи, організовувати фронтальну, групову та індивідуальну навчальну діяльність учнів;
- спільна діяльність учителя й учнів, а також спілкування великої сталої групи учнів (класу) створює можливості для згуртування колективу дітей;
- сприяє формуванню пізнавальних якостей особистості (активності, самостійності, інтересу до знань), а також розумовому розвитку учнів.
У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уроків залежно від ознак, узятих за основу. За способами проведення виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін. За етапами навчальної діяльності - вступні уроки, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, уроки формування понять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення матеріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки.
Найбільш вдалою в сучасній теорії та практиці навчання є класифікація, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків . Перебуваючи на однакових позиціях, ці автори пропонують різну кількість типів уроків. За класифікацією В. Онищука розрізняють такі типи: [19]
1) урок засвоєння нових знань;
2) урок формування вмінь і навичок;
3) урок застосування знань, умінь і навичок;
4) урок узагальнення і систематизації знань;
5) урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок;
6) комбінований урок.
Кожен тип уроку має свою структуру, тобто склад (з яких елементів або етапів складається), послідовність (в якій послідовності ці елементи входять у заняття), зв\'язок (як вони пов\'язані між собою).
В. Онищук увів поняття мікро- і макроструктури уроку. Макроелементи визначаються завданнями уроку певного типу. Такими, на його думку, є етапи засвоєння знань: сприймання, осмислення, узагальнення, систематизація.
Оскільки логіка засвоєння знань та сама, то макроструктура уроків цього типу однакова. До мікроелементів структури уроку належать засоби і способи розв\'язання дидактичних завдань на кожному його етапі.
Час і місце, відведені на кожен структурний елемент уроку, визначаються побудовою уроку в цілому. Структура уроку повинна забезпечувати успішне розв\'язання його навчально-виховних завдань, активізацію пізнавальної діяльності учнів, відповідати характерові навчального матеріалу, дидактичним і методичним засобам, які використовує вчитель.
Отже, визначаючи структуру уроку, вчитель повинен враховувати тему і зміст, найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні умови, в яких проводитиметься урок, рівень підготовленості учнів тощо.
Вдосконалення уроку відбувається за такими аспектами:
а) різноманітність видів уроків (урок ділова гра, урок прес-конференція, урок КВК, урок-змагання, урок-консиліум, урок-твір, урок-винахід, урок-залік та ін.);
б) максимальна щільність уроку;
в) насиченість уроку різними видами пізнавальної діяльності;
г) запровадження самостійної діяльності в роботі учнів;
ґ) використання програмованого і проблемного навчання;
д) здійснення міжпредметних зв\'язків;
е) подолання перевантаженості учнів.
Актуальною є проблема розвитку в учнів пізнавальних інтересів, виховання потреби у знаннях і самоосвіті, формування вміння працювати з джерелами наукової інформації, відбирати необхідну для свого загального розвитку і майбутньої професійної діяльності. Проблемним е питання оптимального відбору змісту навчального матеріалу до уроків, оскільки й досі бракує досконалих підручників з багатьох навчальних дисциплін.
Великої ваги набула проблема активізації пізнавальної діяльності на уроках з використанням активних методів навчання, виконання учнями різних видів самостійної роботи, творчих і дослідницьких завдань.
Пошуки творчих учителів покликали до життя нові види уроків, відмінні від типових. Серед них - уроки ділової гри, уроки прес-конференції, уроки-КВК, уроки-змагання, уроки-консиліуми, уроки-твори, уроки-винаходи, уроки-заліки та ін., для яких характерні: максимальна щільність, насиченість різними видами пізнавальної діяльності, запровадження самостійної діяльності учнів, використання програмованого і проблемного навчання, здійснення міжпредметвих зв\'язків, усунення перевантаженості учнів.
Цікавими для теорії і практики є власне нестандартні уроки. Суть їх полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке викликало б насамперед інтерес в учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку і вихованню.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Висновок
В сучасних умовах важливість нестандартного уроку полягає в тому, що він підвищує ефективність навчання, зацікавлює учнів до вивчення нового матеріалу. Сьогодні відбуваються дискусії щодо визначення сутності нестандартних уроків та цінності такої форми занять у навчанні.
Нестандартний урок як своєрідне педагогічне явище бурхливо розвивається, постійно набуваючи нових рис. Він - дитя перебудови суспільства і школи, і доля його пов’язана з долею цього процесу.
У першому розділі курсової роботи розглядається сутність поняття нетрадиційних форм навчання на уроках геометрії, види нестандартних уроків з геометрії в основній школі, методичні особливості їх організації , також конкретно вказані теми з яких буде доцільно провести нестандартні уроки з геометрії в основній школі.
Використання нестандартних уроків з геометрії створює сприятливі умови для: організації колективної роботи різних вікових груп, що вчаться, і класів; розширення кругозору школярів за рахунок залучення їх до вивчення додаткового матеріалу з різноманітних джерел;
Другий розділ - є методичною частиною курсової роботи. У ній розробляється методика нетрадиційних форм навчання учнів основної школи на уроках геометрії, подані нестандартні уроки з геометрії в 7, 8, 9 класі, розглянуті методичні особливості нестандартних уроків таких як урок - гра, урок - лабораторно - практичний, урок - казка.
Таким чином, актуальність теми дослідження у сучасній системі освіти сприяла рішенню ряду завдань, поставлених на початку: навчання учнів за допомогою застосування нетрадиційних форм, розроблено методику нетрадиційних форм навчання учнів основної школи на уроках геометрії.
Отже, у використанні нетрадиційних форм і методів навчання є можливість зробити процес навчання цікавим та всепоглинаючим, створити у дітей робочий настрій, допомогти подолати труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, але треба дуже відповідально відноситись до нестандартних форм проведення уроків, адже не на кожній темі буде доцільним проведення нестандартного уроку.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Список використаних джерел:
1. Антипова О.П.У пошуках нестандартного уроку / О. П. Антипова / Рад. школа. - 1991. - № 1. -С. 65-69.
2. Богданович М.І. Математичні віночки./ М.І. Богданович/ К.: Ін-т математики, 2006. - 111 с.
3. Возняк Г. М. Диференційовані навчальні самостійні роботи з математики /Г.М. Возняк/ Навч. пос. - 2000.
4. Воліна В. В. Світ математики/ В.В. Воліна/ Навч. пос. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2001. - 368 с. - 1999.
5. Гайштут О. Г. Математика в логічних вправах./ О.Г. Гайштут / К.: Вища школа, 1982. - 288 с. - 1985.
6. Грицаєнко Н. П. Спробуй, розв\'яжи!/ Н. П.Грицаєнко/ Осн. шк - 1995
7. Коваленко В. Г. Дидактичні ігри на уроках геометрії. / В.Г. Коваленко /- К.: Вища школа, 1982. - 288 с. - 1990.
8. Конфорович А.П., Дорогами унікурсалії./ А. П. Конфорович , В.П Сорока/ Осн. шк. - 1985. - № 10. - С. 42 - 43. - 1981.
9. Лиман М. М. Школярам про алгебру та геометрію./ М. М.Лиман / Математика в школі - 1981.
10. Маланюк П. М. Стежки до математичних узагальнень. /П.М.Маланюк/ - К.: Либідь, 1993. - 99 с. - 1997.
11. . Апостолова Г.В., Геометрія: 8: дворів. підруч. Для загальноосвіт. навч. закл. /Г.В. Апостолова - К.: Генеза, 2008.- 272с
12. Мерзляк А. Г., ПолонськийВ. Б.та ін. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 7 /А.Г. Мерзляк , В.Б.Полонський - К.: Генеза, 2006.- 272с.
13. Овечкіна О. І. Прийоми активізації пізнавальної діяльності /
О. І. Овечкіна/ Математика в школі. - 1993. - № 5..
14. Апостолова Г.В., Геометрія: 9 дворів. підруч. Для загальноосвіт. навч. закл. /Г.В. Апостолова - К.: Генеза, 2009. - 304с.:іл..
15. Пєхота О. М., Любарська О. М. Освітні технології. / О. М., Пєхота , О. М. Любарська / Нач. шк. - 1985. - № 9. - С. 55 - 58. - 2004.
16. Бевз Г. П., Геометрія 7 клас /Г.П. Бевз, В. Г Бевз/ Київ Вежа 2007.
17. Прилуцька П. О. Дидактична гра на уроці
/ П. О.Прилуцька / Математика в школі. - 2000. № 6.
18. Розов Н. X., Савін А. П. Лабораторні роботи .з геометрії? Так! /Н.Х.Розов, А. П. Савін / Математика в школі. - 1994. - № 6.
19. Слєпкань 3.І. Психолого-педагогічні основи навчання математики
/ З. І. Слєпкань/ - К.: Вища школа, 1982. - 288 с. - 1985.
20. Погорелов О. В.Геометрія: Підручн. для 7- 9 клас
/ О. В. Погорелов /- Київ 2004, 128с.
21. http://otherreferats.allbest.ru/mathematics/00018981_0.html

СКАЧАТЬ ЭТУ РАБОТУ

© Центр образовательных услуг DIPSHOP.RU, 1996-2014
© ИП Литвиненко М.В.